Financiën

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door enerzijds de continuïteit van het vermogen veilig te stellen en anderzijds de project aanvragen die de stichting jaarlijks ontvangt, nauwkeurig te toetsen en te beoordelen of deze voor een bijdrage in aanmerking komen, hiertoe wordt een aantal regels gehanteerd ( zie verder onder aanvragen).

 

De stichting werft geen middelen en wordt als zodanig aangemerkt als een Vermogensfonds.

 

Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als een ANBI  (RSIN 8033.94.950).

 

Het vermogen van de stichting bestaat onder andere uit reserves en fondsen die voor beleggingen in aanmerking komen. Deze reserves en fondsen dienen ter ondersteuning van de statutaire doelen van de stichting en hiervoor is een vermogensbeleid (beleggingsstatuut) opgesteld.

 

De externe vermogensbeheerder is door het bestuur gemandateerd om binnen de kaders van het statuut het vermogen te beheren. Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering gedelegeerd aan de penningmeester.

 

Het bestendige (defensieve) karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico’s staan steeds voorop. De belegging in derivaten is uitgesloten. De beleggingscategorieën zijn onderverdeeld in strategische middelen met daaraan gekoppelde tactische bandbreedtes met een minimum en een maximum.

 

De inkomsten uit het vermogen worden besteed overeenkomstig de statutaire doelstellingen van de stichting.

De stichting heeft in 2023 de volgende toezeggingen gedaan in de categorieën:

 

Kunst & Cultuur Capelle aan den IJssel e.o. € 74.550,-

Kunst & Cultuur Rotterdam                              € 35.500

Maatschappelijke projecten                               € 173.900

Ouderenzorg                                                           € 43.612

Jeugd en werk                                                       € 79.1111

Onderwijs                                                                € 5000

Diversen                                                                  €        --

 

 

Publicatieplicht ANBI vermogensfondsen

 

 

 

 

 

 

Verklaring Normen Goed Bestuur

 

 

 

 

 

 In april 2024 heeft de stichting de toetsing Verklaring naleving FIN Normen  Goed Bestuur met goed gevolg doorlopen.  Het FIN-bestuur heeft op 18 april 2024 verklaard dat de ingediende 4-Jaarlijkse Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur van de Van Cappellen Stichting door de daarbij aangeleverde documentatie voldoende wordt onderbouwd en dat de Stichting hiermee heeft voldaan aan de FIN-Normen Goed Bestuur.

Projecten-en-categoriën

Bekijk hier onze ANBI publicatie

Meer over het bestuur

Meer over Historie

Meer over Financiën

Projecten

Terug naar home