Financiën

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door enerzijds de continuïteit van het vermogen veilig te stellen en anderzijds de project aanvragen die de stichting jaarlijks ontvangt, nauwkeurig te toetsen en te beoordelen of deze voor een bijdrage in aanmerking komen, hiertoe wordt een aantal regels gehanteerd ( zie verder onder aanvragen).

 

De stichting werft geen middelen en wordt als zodanig aangemerkt als een Vermogensfonds.

 

Door de belastingdienst is de stichting aangemerkt als een ANBI  (RSIN 8033.94.950).

 

Het vermogen van de stichting bestaat onder andere uit reserves en fondsen die voor beleggingen in aanmerking komen. Deze reserves en fondsen dienen ter ondersteuning van de statutaire doelen van de stichting en hiervoor is een vermogensbeleid (beleggingsstatuut) opgesteld.

 

De externe vermogensbeheerder is door het bestuur gemandateerd om binnen de kaders van het statuut het vermogen te beheren. Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid en heeft het toezicht op de uitvoering gedelegeerd aan de penningmeester.

 

Het bestendige (defensieve) karakter van het beleggingsbeleid en een voorzichtige afweging van risico’s staan steeds voorop. De belegging in derivaten is uitgesloten. De beleggingscategorieën zijn onderverdeeld in strategische middelen met daaraan gekoppelde tactische bandbreedtes met een minimum en een maximum.

 

De inkomsten uit het vermogen worden besteed overeenkomstig de statutaire doelstellingen van de stichting.

 

 

 

 

De samenvatting van de staat van baten en lasten van de stichting over het boekjaar 2020 en de begroting 2021 luidt als volgt:

Projecten-en-categorien

Rente inkomsten: rente op uitstaande leningen en bankrente;

Giften en bijdragen: uitbetaald in boekjaar plus toegezegd in boekjaar, maar nog niet uitbetaald per ultimo 2020;  Algemene kosten: vacatiegelden bestuur, accountantskosten, secretariaatskosten, Bewaar- en administratiekosten effecten, advieskosten vermogensbeheerder.

Lidmaatschapskosten en overige algemene kosten.

 

De stichting heeft in 2020 de volgende toezeggingen gedaan in de categorieën:

 

Kunst & Cultuur Capelle aan den IJssel e.o. €160.398

Kunst & Cultuur Rotterdam                              €503.000

Maatschappelijke projecten                              €269.050

Ouderenzorg                                                         €486.530

Jeugd en werk                                                     €213.080

Onderwijs                                                             €             --

Diversen                                                                €             --

 

 

Het aantal aanvragen in het boekjaar 2020 lag op het zelfde niveau als in het jaar 2019.

In het jaar 2020 ( 125 jaar na dato van de 1e bestuursvergadering in 1895) werd € 1.166.150 toegezegd aan bijzondere jubileum donaties en werd het nadelig saldo geboekt t.l.v. het vermogen.

 

 

Publicatieplicht ANBI vermogensfondsen

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring Normen Goed Bestuur

 

 

 

 

 

In November 2018 heeft de Stichting de toetsing verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur met goed gevolg doorlopen. Het FIN-bestuur heeft op 13 november 2018 verklaard dat de ingediende Jaarlijkse Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur van de Van Cappellen Stichting door de daarbij aangeleverde documentatie voldoende wordt onderbouwd en dat de Stichting hiermee heeft voldaan aan de FIN-Normen Goed Bestuur.

Bekijk hier onze ANBI publicatie